საქართველოს მთავრობის დადგენილება №64-2

დანართი N3

ID

დაწესებულების სახელწოდება

 

1

saqarTvelos prezidentis administracia

2

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro

3

saqarTvelos garemos dacvis saministro

4

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro

5

saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis saministro

6

saqarTvelos iusticiis saministro

7

saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministro

8

saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebisa da ltolvilTa saministro

9

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro

10

saqarTvelos soflis meurneobis saministro

11

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro

12

saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli

daxmare­bis sakiTxTa saministro

13

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro

14

saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministro

15

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro

16

saqarTvelos Tavdacvis saministro

17

evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparati

18

diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparati

19

reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparati

20

saqarTvelos centraluri saarCevno komisia

21

saqarTvelos saxalxo damcvelis aparati

22

saqarTvelos kontrolis palata

23

ssip aRsrulebis erovnuli biuro

24

saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWo

25

ssip saqarTvelos erovnuli banki

26

ssip finansuri monitoringis samsaxuri

27

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo, saerTo sasamarTloebis departamenti

28

ssip arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli saagento

29

q. Tbilisis meria

30

q. Tbilisis sakrebulo

31

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo

32

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo

33

quTaisis saapelacio sasamarTlo

34

Tbilisis saapelacio sasamarTlo

35

Tbilisis saqalaqo sasamarTlo

36

quTaisis saqalaqo sasamarTlo

37

rusTavis saqalaqo sasamarTlo

38

baTumis saqalaqo sasamarTlo

39

tyibulis raionuli sasamarTlo

40

vanis raionuli sasamarTlo

41

zestafonis raionuli sasamarTlo

42

samtrediis raionuli sasamarTlo

43

saCxeris raionuli sasamarTlo

44

xonis raionuli sasamarTlo

45

bolnisis raionuli sasamarTlo

46

gardabnis raionuli sasamarTlo

47

walkis raionuli sasamarTlo

48

ambrolauris raionuli sasamarTlo

49

lentexis raionuli sasamarTlo

50

cageris raionuli sasamarTlo

51

mcxeTis raionuli sasamarTlo

52

dedofliswyaros raionuli sasamarTlo

53

Telavis raionuli sasamarTlo

54

lagodexis raionuli sasamarTlo

55

sagarejos raionuli sasamarTlo

56

siRnaRis raionuli sasamarTlo

57

yvarlis raionuli sasamarTlo

58

ozurgeTis raionuli sasamarTlo

59

Cxorowyus raionuli sasamarTlo

60

goris raionuli sasamarTlo

61

xaSuris raionuli sasamarTlo

62

zugdidis raionuli sasamarTlo

63

abaSis raionuli sasamarTlo

64

martvilis raionuli sasamarTlo

65

mestiis raionuli sasamarTlo

66

senakis raionuli sasamarTlo

67

walenjixis raionuli sasamarTlo

68

xobis raionuli sasamarTlo

69

axalqalaqis raionuli sasamarTlo

70

axalcixis raionuli sasamarTlo

71

foTis raionuli sasamarTlo

72

xelvaCauris raionuli sasamarTlo

73

wyaltubos raionuli sasamarTlo

74

baRdaTis raionuli sasamarTlo

75

TeTriwyaros raionuli sasamarTlo

76

gali-gulrifSisa da oCamCire-tyvarCelis raionuli sasamarTlo

77

soxumisa da gagra-gudauTis raionuli sasamarTlo

78

aWaris a/r uzenaesi sabWo

79

aWaris a/r mTavrobis aparati

80

aWaris a/r ganaTlebis, kulturisa da sportis saministro

81

aWaris a/r  janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro

82

aWaris a/r finansTa da ekonomikis saministro

83

aWaris a/r soflis meurneobis saministro

84

q. baTumis meria

85

xelvaCauris municipalitetis gamgeoba

86

qedis municipalitetis gamgeoba

87

qobuleTis municipalitetis gamgeoba

88

xelvaCauris municipalitetis sakrebulo

89

qedis municipalitetis sakrebulo

90

qobuleTis municipalitetis sakrebulo

91

Suaxevis municipalitetis sakrebulo

92

xulos municipalitetis sakrebulo

93

afxazeTis a/r mTavrobis aparati

94

afxazeTis a/r umaRlesi sabWo

95

afxazeTis a/r ekonomikis saministro

96

afxazeTis a/r finansTa saministro

97

afxazeTis a/r Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro

98

afxazeTis a/r ganaTlebisa da kulturis saministro

99

regionuli marTvis sakiTxebSi afxazeTis a/r ministris aparati

100

zemo afxazeTis sakiTxebSi afxazeTis a/r ministris aparati

101

gansakuTrebul davalebaTa sakiTxebSi afxazeTis a/r ministris aparati

102

Sida qarTlSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

103

goris municipalitetis gamgeoba

104

goris municipalitetis sakrebulo

105

kaspis municipalitetis gamgeoba

106

kaspis municipalitetis sakrebulo

107

qarelis municipalitetis gamgeoba

108

qarelis municipalitetis sakrebulo

109

xaSuris municipalitetis gamgeoba

110

xaSuris municipalitetis sakrebulo

111

samcxe-javaxeTSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

112

adigenis municipalitetis gamgeoba

113

adigenis municipalitetis sakrebulo

114

aspinZis municipalitetis gamgeoba

115

aspinZis municipalitetis sakrebulo

116

axalcixis municipalitetis gamgeoba

117

axalcixis municipalitetis sakrebulo

118

axalqalaqis municipalitetis gamgeoba

119

axalqalaqis municipalitetis sakrebulo

120

borjomis municipalitetis gamgeoba

121

borjomis municipalitetis sakrebulo

122

ninowmindis municipalitetis gamgeoba

123

ninowmindis municipalitetis sakrebulo

124

guriaSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

125

lanCxuTis municipalitetis gamgeoba

126

lanCxuTis municipalitetis sakrebulo

127

ozurgeTis municipalitetis gamgeoba

128

ozurgeTis municipalitetis sakrebulo

129

Coxatauris municipalitetis gamgeoba

130

Coxatauris municipalitetis sakrebulo

131

samegrelo-zemo svaneTSi saxelmwifo rwmunebulis gubernatoris administracia

132

abaSis municipalitetis gamgeoba

133

abaSis municipalitetis sakrebulo

134

zugdidis municipalitetis gamgeoba

135

zugdidis municipalitetis sakrebulo

136

senakis municipalitetis gamgeoba

137

senakis municipalitetis sakrebulo

138

martvilis municipalitetis gamgeoba

139

martvilis municipalitetis sakrebulo

140

mestiis municipalitetis gamgeoba

141

mestiis municipalitetis sakrebulo

142

walenjixis municipalitetis gamgeoba

143

walenjixis municipalitetis sakrebulo

144

Cxorowyus municipalitetis gamgeoba

145

Cxorowyus municipalitetis sakrebulo

146

xobis municipalitetis gamgeoba

147

xobis municipalitetis sakrebulo

148

TviTmmarTveli qalaqi foTis meria

149

TviTmmarTveli qalaqi foTis sakrebulo

150

samxreT oseTis administracia

151

eredvis municipalitetis gamgeoba

152

eredvis municipalitetis sakrebulo

153

qurTis municipalitetis gamgeoba

154

qurTis municipalitetis sakrebulo

155

TiRvis municipalitetis gamgeoba

156

TiRvis municipalitetis sakrebulo

157

axalgoris municipalitetis gamgeoba

158

axalgoris municipalitetis sakrebulo

159

raWa-leCxum-qvemo svaneTSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

160

ambrolauris municipalitetis sakrebulo

161

ambrolauris municipalitetis gamgeoba

162

onis municipalitetis sakrebulo

163

onis municipalitetis gamgeoba

164

lentexis municipalitetis sakrebulo

165

lentexis municipalitetis gamgeoba

166

cageris municipalitetis gamgeoba

167

cageris municipalitetis sakrebulo

168

imereTSi saxelmwifo rwmunebulis gubernatoris administracia

169

WiaTuris municipalitetis gamgeoba

170

WiaTuris municipalitetis sakrebulo

171

zestafonis municipalitetis gamgeoba

172

zestafonis municipalitetis sakrebulo

173

saCxeris municipalitetis gamgeoba

174

saCxeris municipalitetis sakrebulo

175

xaragaulis municipalitetis gamgeoba

176

xaragaulis municipalitetis sakrebulo

177

xonis municipalitetis gamgeoba

178

xonis municipalitetis sakrebulo

179

Terjolis municipalitetis gamgeoba

180

Terjolis municipalitetis sakrebulo

181

wyaltubos municipalitetis gamgeoba

182

wyaltubos municipalitetis sakrebulo

183

tyibulis municipalitetis gamgeoba

184

tyibulis municipalitetis sakrebulo

185

samtrediis municipalitetis gamgeoba

186

samtrediis municipalitetis sakrebulo

187

vanis municipalitetis gamgeoba

188

vanis municipalitetis sakrebulo

189

baRdaTis municipalitetis gamgeoba

190

baRdaTis municipalitetis sakrebulo

191

qalaq quTaisis meria

192

qalaq quTaisis sakrebulo

193

qvemo qarTlSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

194

TviTmmarTveli qalaqi rusTavis meria

195

TviTmmarTveli qalaqi rusTavis sakrebulo

196

gardabnis municipalitetis gamgeoba

197

gardabnis municipalitetis sakrebulo

198

bolnisis municipalitetis gamgeoba

199

bolnisis municipalitetis sakrebulo

200

marneulis municipalitetis gamgeoba

201

marneulis municipalitetis sakrebulo

202

dmanisis municipalitetis gamgeoba

203

dmanisis municipalitetis sakrebulo

204

TeTriwyaros municipalitetis gamgeoba

205

TeTriwyaros municipalitetis sakrebulo

206

walkis municipalitetis gamgeoba

207

walkis municipalitetis sakrebulo

208

mcxeTa-mTianeTSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

209

duSeTis municipalitetis gamgeoba

210

duSeTis municipalitetis sakrebulo

211

TianeTis municipalitetis gamgeoba

212

TianeTis municipalitetis sakrebulo

213

mcxeTis municipalitetis gamgeoba

214

mcxeTis municipalitetis sakrebulo

215

yazbegis municipalitetis gamgeoba

216

yazbegis municipalitetis sakrebulo

217

kaxeTSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracia

218

axmetis municipalitetis gamgeoba

219

axmetis municipalitetis sakrebulo

220

dedofliswyaros municipalitetis gamgeoba

221

dedofliswyaros municipalitetis sakrebulo

222

gurjaanis municipalitetis gamgeoba

223

gurjaanis municipalitetis sakrebulo

224

lagodexis municipalitetis gamgeoba

225

lagodexis municipalitetis sakrebulo

226

sagarejos municipalitetis gamgeoba

227

sagarejos municipalitetis sakrebulo

228

siRnaRis municipalitetis gamgeoba

229

siRnaRis municipalitetis sakrebulo

230

Telavis municipalitetis gamgeoba

231

Telavis municipalitetis sakrebulo

232

yvarlis municipalitetis gamgeoba

233

yvarlis municipalitetis sakrebulo