საქართველოს მთავრობის დადგენილება №309

„შპს „საგზაო ტექნიკის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 დეკემბრის N380 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „შპს „საგზაო ტექნიკის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 დეკემ-ბრის N380 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ დადგენილებით დამტკიცებული შესყიდვების სპეციალური წესის:
1. მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) შესასყიდი საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 1 000 000 ლარს;".
2. N1 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:


„დანართი N1

 1. შესყიდვის ერთგვაროვან ობიექტთა ჯგუფის დასახელება
 2.  საოფისე და კომპიუტერული მანქანები, აქსესუარები, მოწყობილობები და მარაგი, პროგრამების პაკეტის ჩათვლით
 3. საკანცელარიო საქონელი
 4. საოფისე ავეჯი
 5. ავეჯი
 6. ელ. გამათბობლები
 7. მაცივრები
 8. ტელევიზორები
 9. ფოტოაპარატები
 10. ტელეფონის აპარატები (მათ შორის, უკაბელო ტელეფონის აპარატები)
 11. რაციები
 12. კონდენცონერები
 13. ჟურნალ-გაზეთები და სპეცლიტერატურა
 14. ორგანიზაციის ბეჭდები, ბლანკები და ქვითრები
 15. სასაქონლო ზედდებულები
 16. საგზურის ფურცლები
 17. სავიზიტო ბარათები
 18. სპეცტანსაცმელი და აღჭურვილობა
 19. სამეურნეო საქონელი
 20. სამუშაო იარაღები და ხელსაწყოები
 21. სხვადასხვა მასალის მილები
 22. ფურცლოვანი ლითონი
 23. გასაჩარხი მასალა (მრგვალი რკინა)
 24. სხვადასხვა მასალის სხმულები
 25. ლაბორატორიული აღჭურვილობა
 26. ქიმიური ხსნარები და რეაქტივები
 27. დაზგა-დანადგარები
 28. ავტო მანქანები
 29. სპეცსამშენებლო ტექნიკა
 30. რეციკლირების მანქანის საჭრისები, საჭრისის ბუდეები, საჭრისის ბუდის ძირები და საჭრისის ბუდეების სამაგრები
 31. გრეიდერის სათადარიგო ნაწილები
 32. „ვირტგენ ინტერნაციონალის“ ჯგუფში შემავალი სპეცტექნიკის სათადარიგო ნაწილები
 33. „კატერპილარის“ ჯგუფში შემავალი სპეცტექნიკის სათადარიგო ნაწილები
 34. ავტომანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის სათადარიგო ნაწილები
 35. ქვის სამსხვრევი საამქროს მალცვეთადი ნაწილები
 36. ქვის სამსხვრევი საამქროს სათადარიგო ნაწილები
 37. ქვის სამსხვრევის ელექტრო ნაწილები და აგრეგატები
 38. სამსხვრევის ყბები
 39. ქვის სამსხვრების ბადეები
 40. ტრანსპორტიორის ლენტები
 41. ბეტონის ქარხნის მალცვეთადი ნაწილები
 42. ბეტონის ქარხნის სათადარიგო ნაწილები
 43. ბეტონის ქარხნის ელ. ნაწილები და აგრეგატები
 44. ღორღი და სხვადასხვა ფრაქციის ქვიშა-ღორღოვანი მასალები
 45. ბიტუმი
 46. ბიტუმის ემულსია, ფენებს შორის დასამუშავებელი
 47. ბიტუმის ემულსია, საფუძვლის დასამუშავებელი
 48. ბიტუმის ემულსია, ზედაპირის დასამუშავებელი
 49. ნავთობპროდუქტები
 50. ასფალტობეტონი
 51. ცემენტი
 52. სამშენებლო მასალები
 53. ელ. გენერატორები
 54. სპეცზეთები და საცხებ-საპოხი მასალები
 55. დიზელის საწვავი
 56. ბენზინი
 57. საგზაო ნიშნები, ბოძკინტები, თვალამრიდები
 58. გამაფრთხილებელი ნიშნები
 59. არმირებული გრუნტის ელემენტები
 60. სხვადასხვა ჭურჭელი-რეზერვუარი
 61. ჟანგბადი, ჟანგბადის ბალონები
 62. თხევადი გაზი
 63. ბუნებრივი აირი
 64. ბეტონის ქარხანა
 65. მუშებისა და მომსახურე პერსონალის საცხოვრებელი ვაგონები
 66. სასაწყობე ვაგონები
 67. ელექტრონული აღრიცხვის სისტემები
 68. სარქველები
 69. ურდულები
 70. კონსტრუქციული მასალები
 71. არმატურა
 72. ქვიშა-ხრეშის ნარევი
 73. საბეტონე მასალა
 74. ბეტონი
 75. ყვითელი ქვიშა
 76. პემზა
 77. კიბეები
 78. კიბის საფეხურები
 79. ბეტონის ჭები
 80. პოლიეთილენის ჭები
 81. ლიუკებისა და ჭების ელემენტები
 82. ლიუკებისა და ჭების სახურავები
 83. საკეტიანი კაბინები და კარადები
 84. სეიფები
 85. საფოსტო ყუთები
 86. ლამპიონები
 87. გარე განათება
 88. განათების სისტემები
 89. ბეტონისა და ქვის ფილები
 90. მოზაიკური ფილები
 91. ბუნებრივი ქვის ფილები
 92. კერამიკული ფილა (კედლის)
 93. კერამიკული ფილა (იატაკის)
 94. ლამინატისა და ხის პლინტუსები
 95. ხის პარკეტი
 96. ლამინირებული პარკეტი
 97. ლინოლეუმი
 98. კარ-ფანჯრების საკეტები და მოწყობილობები (ფურნიტურა)
 99. სხვადასხვა მასალისგან დამზადებული ფანჯრის რაფები
 100. ხისა და მისი მონათესავე მასალისაგან დამზადებული კარ-ფანჯრები
 101. მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრები
 102. მეტალის კარ-ფანჯრები
 103. მინა
 104. ქლორვინილის ქაფი
 105. ხის კოჭები
 106. გადასახური მასალები
 107. მეტალოკრამიტი
 108. პროფნასტილი
 109. ფურცლოვანი თუნუქი
 110. პოლიკარბონატი
 111. წყალშემკრები ძაბრები
 112. სანტექნიკური მასალები
 113. პოლიმერული მასალის წყალსადენის მილები
 114. პოლიეთილენის მუხლებიპოლიეთილენის სამკაპები
 115. პოლიეთილენის რედუქტორები
 116. პოლიეთილენის ადაპტორები
 117. პოლიეთილენ ფოლადის გადამყვანები
 118. პოლიეთილენ თუჯის გადამყვანები
 119. პოლიეთილენის ე/შ ქუროები
 120. პოლიეთილენის ე/შ უნაგირები
 121. პოლიეთილენის ჯვარედინები
 122. სახანძრო ჰიდრანტები (მიწისქვეშა)სახანძრო ჰიდრანტები
 123. ურდულები
 124. თუჯის შიბერული ურდულები
 125. ჭედადი თუჯის ურდულები
 126. თუჯის სოლისებრი ურდულები
 127. თუჯის დროსირებული ურდულები
 128. თუჯის საჰაერო ურდულები
 129. ვენტილები (ხრახნიანი)
 130. რკინის ფლანეცები
 131. შესადუღებელი აპარატები
 132. ელექტროდები
 133. ფოლადის დემონტირებადი ქუროები
 134. ფოლადის მილები
 135. ლითონის კვადრატული მილები
 136. ლითონის კუთხოვანა
 137. შველერები
 138. ლითონის კოჭები
 139. სავენტილაციო სისტემის მასალები
 140. კანალიზაციისა და ვენტილაციის პლასტმასის მილები
 141. კანალიზაციის მასალები
 142. თბოიზოლაციის მასალები
 143. ჰიდროსაიზოლაციო მასალები
 144. ელექტრო, გაზისა და წყლის მრიცხველები
 145. წყალსადენის მასალები
 146. უნიტაზები
 147. პირსაბანი ნიჟარები
 148. საშხაპის ქვესადგამები
 149. ონკანები
 150. სანათები, ნათურები, ჭაღები
 151. ელექტრო ფურნიტურა
 152. ელექტრო კაბელები
 153. სამონტაჟო მასალები
 154. ელექტრო სამონტაჟო მასალები
 155. ელექტრო გამანაწილებელი ფარები
 156. საღებავები
 157. წყალემულსიის საღებავები
 158. ზეთოვანი საღებავები
 159. ფასადის საღებავები
 160. საფითხნი მასალა (,,შპაკლი”)
 161. თაბაშირ-მუყაოს ფილები
 162. შპალერი და სხვა საფარი
 163. პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მასალები
 164. სამსხმელო ყალიბები/ფორმებიხარაჩოებიხისა და მონათესავე პროდუქტის საყალიბე მასალა
 165. ხის მასალა
 166. ლურსმნები
 167. გაზქურები, გაზის გამათბობლები
 168. წყლის გამაცხელებლები
 169. მყარი საწვავი
 170. ქიმიური პროდუქტები
 171. ქუჩების, ბაღების გასაფორმებელი სეზონური მცენარეები, ბალახი, ბალახის თესლი
 172. წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხე-მცენარეები და ნერგებიშერეული ჯიშის ხე-მცენარეები
 173. მუშებისა და მომსახურე პერსონალის საკვები
 174. საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ჭურჭელი
 175. თეთრეული, ლეიბები, ბალიშები, საბნები, პირსახოცები
 176. არმატურა დ=6მმ
 177. არმატურა დ=8მმ
 178. არმატურა დ=10მმ
 179. არმატურა დ=12მმ
 180. არმატურა დ=14მმ
 181. არმატურა დ=18მმ
 182. არმატურა დ=20მმ
 183. არმატურა დ=22მმ
 184. არმატურა დ=25მმ
 185. არმატურა დ=28მმ
 186. არმატურა დ=32მმ
 187. არმატურა დ=36მმ
 188. არმატურა დ=40მმ
 189. არმატურის საჭრელები და საღუნები
 190. მავთული შესაკრავი
 191. მავთული შედუღების
 192. გლინულა დ=2-3მმ
 193. გლინულა დ=6.5-8მმ
 194. გლინულა დ=3-6.5მმ
 195. ორტესებრი ძელები #10-18
 196. ორტესებრი ძელები #20-36
 197. შველერები #6,5-14
 198. შველერები #16-24
 199. კუთხოვანა 20X20X2,5-დან 45X45X5-მდე
 200. კუთხოვანა 50X50X3-დან 100X100X10-მდე
 201. კვადრატი 6X6-დან 16X16-მდე
 202. კვადრატი 18X18-დან 32X32-მდე
 203. შიფერი თუნუქის მოთუთიებული
 204. მეტალოპროფილი
 205. მეტალოპროფილი გალვანიზებული
 206. მეტალოკრამიტი კეხი
 207. მეტალოფურცელი
 208. პარაგრიტები
 209. ტერამიშები
 210. გაბიონები
 211. ბიომატერია
 212. გეოტექსტილი
 213. რენოს მატრასები
 214. სპილენძის რგოლები, სტეპლერები
 215. თუნუქი ფურცლოვანი 0,5მმ-დან 0,8მმ-დე
 216. თუნუქი ფურცლოვანი 1,0მმ-დან-1,4მმ-მდე
 217. ზოლოვანა 18X3-დან 50X3-მდე
 218. ზოლოვანა 50X4-დან 100X10-მდე
 219. შავი ლითონის კონსტრუქციები
 220. ბადეები წყობის, უჯრედის
 221. მოაჯირის ბადეები
 222. მოაჯირის ელემენტები
 223. ბადეები, ეკალმავთული
 224. თოკები, ტროსები, საჭიმები
 225. გისოსები სხვადასხვა ფორმის
 226. ლითონის ვიტრაჟები
 227. ავტოფარეხის კარები
 228. გოფრირებული კარები
 229. ფარდა-ჟალუზები
 230. რიგელების კონსტრუქციები
 231. ფერმის კონსტრუქციები
 232. სვეტების კონსტრუქციები
 233. განათების ანძები რადიორელეური
 234. ჯაჭვები, ბაგირები, გვარლები
 235. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=25მმ-მდე
 236. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=25მმ-მდე
 237. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=25
 238. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=25
 239. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=32
 240. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=32
 241. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=63
 242. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=63
 243. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=100
 244. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=100
 245. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=160
 246. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=160
 247. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=200
 248. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=200
 249. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=250
 250. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=250
 251. პოლიეთილენის მილები პნ10 დ=300მმ-დან ზევით
 252. პოლიეთილენის მილები პნ16 დ=300მმ-დან ზევით
 253. შედუღების მასალები
 254. ფოლადის მილები დ=15მმ
 255. ფოლადის მილები დ=20მმ
 256. ფოლადის მილები დ=25მმ
 257. ფოლადის მილები დ=32მმ
 258. ფოლადის მილები დ=40მმ
 259. ფოლადის მილები დ=50მმ
 260. ფოლადის მილები დ=57მმ
 261. ფოლადის მილები დ=65მ
 262. ფოლადის მილები დ=80მმ
 263. ფოლადის მილები დ=90მმ
 264. ფოლადის მილები დ=100მმ
 265. ფოლადის ელექტროშედუღებადი მილები
 266. მაგისტრალური ნავთობსადენის მილები
 267. გარცმის მილები
 268. რკინაბეტონის მილები
 269. თუჯის მილები
 270. კერამიკული მილები
 271. პოლივინილპლასტის მილები
 272. კანალიზაციის გოფრირებული მილები
 273. გოფრირებული მილები
 274. ფერადი ლითონის ნაკეთობები
 275. ფერადი ლითონები
 276. ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები
 277. ძვირფასი ლითონები
 278. აგური თიხის, კერამიკული
 279. აგური თიხის, კერამიკული ორმაგი
 280. აგური თიხის, მოსაპირკეთებელი
 281. აგური თიხის, ფასადის
 282. თიხის სატიხრე კერამიკული ბლოკი
 283. აგური სილიკატური
 284. ბეტონის ბლოკი წერტილოვანი საფუძვლის
 285. ბეტონის ბლოკი საძირკვლის
 286. ბეტონის ბლოკი ზეძირკვლის
 287. ბლოკი მცირე ზომის
 288. ტიხრის ბლოკიბლოკი
 289. პარაპეტის ბლოკები
 290. ბორდიურები
 291. სხვადასხვა მასალის ცხაურები
 292. ბეტონის სასარტყლე ბლოკი
 293. ფასადის მოსაპირკეთებელი ბლოკი
 294. ბეტონის წყლის სანიაღვრე ფილა
 295. რკინაბეტონის მილები
 296. რკინაბეტონის ნაკეთობები
 297. რკინაბეტონის ხიმინჯები L=6,5-9მ-მდე
 298. რკინაბეტონის ხიმინჯები L=9მ-მეტი
 299. რკინაბეტონის ზღუდარი
 300. რკინაბეტონის გადახურვის ფილები
 301. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-50, მ-75 (B-7)
 302. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-100, (B-7,5)სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-150, (B-11)
 303. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-200, (B-15)
 304. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-250, (B-18,5)
 305. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-270, (B-20)
 306. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-300, (B-22,5)
 307. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-327, (B-25)
 308. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-400, (B-30)
 309. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-460, (B-35)
 310. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ღორღის) კონსტრუქციული მ-521, (B-40)
 311. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ხრეშოვანი) მომზადებისათვის მ-50, მ-75
 312. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ხრეშოვანი) მომზადებისათვის მ-100
 313. სასაქონლო ბეტონი მძიმე (ხრეშოვანი) მომზადებისათვის მ-200
 314. სასაქონლო მსუბუქი ბეტონი მ-50
 315. სასაქონლო მსუბუქი ბეტონი მ-75
 316. სასაქონლო მსუბუქი ბეტონი მ-100
 317. სასაქონლო სულფატმედეგი ბეტონი მ-100 (B-7,5)
 318. სასაქონლო სულფატმედეგი ბეტონი მ-150 (B-11)
 319. სასაქონლო სულფატმედეგი ბეტონი მ-200 (B-15)
 320. სასაქონლო სულფატმედეგი ბეტონი მ-270 (B-20)
 321. სასაქონლო სულფატმედეგი ბეტონი მ-300 (B-22,5)
 322. სასაქონლო სულფატმედეგი ბეტონი მ-320 (B-25)
 323. ცემენტი მ-300
 324. ცემენტი მ-400
 325. ცემენტი მ-500
 326. ცემენტი მ-300 (ნაყარი)ცემენტი მ-400 (ნაყარი)
 327. ცემენტი მ-500 (ნაყარი)
 328. ევროცემენტი მ-400
 329. ჰაიდელბერგცემენტი მ-400
 330. ჰაიდელბერგცემენტი მ-300
 331. ცემენტი დეკორატიული
 332. წებოცემენტი
 333. ცემენტის მზა ნარევი ჭიმის მოსაწყობად
 334. ცარცი
 335. ბეტონის ანტიფრიზი
 336. ჰიდროსაიზოლაციო ცემენტი
 337. საბურულე მასალები
 338. ტოლი
 339. პერგამინი
 340. რუბეროიდი
 341. ბრიზოლი
 342. კილიტარუბეროიდი (ფოლგორუბეროიდი)
 343. ლინიკრომი
 344. ბიკროსტი
 345. ბიტულინი
 346. კილიტაიზოილი
 347. ჰიდროიზოლი
 348. ფუნდალინი
 349. ფუნდალინის დამაგრების დუბელი
 350. შინგლი სხვადასხვა ზედაპირი
 351. ხსნარი წყობის
 352. ხსნარი მოსაპირკეთებელი
 353. ასფალტობეტონი მსხვილმარცვლოვანი
 354. ასფალტობეტონი საშუალომარცვლოვანი
 355. ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი
 356. ქვიშოვანი ასფალტობეტონი
 357. ასფალტობეტონი ტროტუარებისთვის
 358. ფილერი
 359. სამშენებლო ქიმია
 360. სენდვიჩ პანელები
 361. სენდვიჩ გადახურვა
 362. რადიატორები
 363. გათბობის ქვაბები
 364. სანთურები
 365. კოლექტორები
 366. სამაცივრო დანადგარები
 367. ლიფტები
 368. ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები
 369. საწვავისა და ბუნებრივი აირის გასამართი სადგურები და მათი სათადარიგო ნაწილები
 370. ავტობიტუმმზიდები
 371. ავტოცემენტმზიდები
 372. შასი, თვითმავალი
 373. კოშკურა ამწეები
 374. ჯოჯგინა ამწეები
 375. ამწეები საავტომობილო სვლაზე
 376. ამწეები მუხლუხა სვლაზე
 377. ჯალამბარები
 378. სასწორები
 379. კონვეიერი ლენტური
 380. გრეიდერები მცირე სიმძლავრის
 381. გრეიდერები საშუალო სიმძლავრის
 382. გრეიდერები მაღალი სიმძლავრის
 383. კომპრესორი მოძრავი
 384. კომპრესორი თვითმოძრავი
 385. ექსკავატორი ერთციცხვიანი 0,25-0,80 კუბ.მ
 386. ექსკავატორი ერთციცხვიანი 1-1,25 კუბ.მ
 387. ექსკავატორი კოდალა
 388. ქანმგრევი მექანიზმები
 389. მუხლუხა ექსკავატორი
 390. პნევმატურთვლებიანი ექსკავატორ
 391. ბულდოზერები 37-79კვტ
 392. ბულდოზერები 96-228 კვტ
 393. ბულდოზერ-გამფხვიერებლები
 394. ორმოსმთხრელი მანქანები
 395. ბეტონმრევები
 396. ბეტონის ტუმბოები
 397. ავტოგუდრონატორები
 398. სატკეპნი ვიბრაციული
 399. სატკეპნი გლუვი
 400. სატკეპნი თვითმავალი პნევმოსვლაზე
 401. ქვაბი ბიტუმის მოძრავი
 402. მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა
 403. ასფალტობეტონის დამგები
 404. ხიმინჯის აგრეგატები
 405. საბურღი აგრეგატები
 406. საველე მილშესადუღებელი ბაზა
 407. ბიტუმსადნობი აგრეგატები
 408. ანკერების ჩასახრახნი მანქანა
 409. დასაწნეხი აგრეგატები
 410. ავტობეტონმრევი
 411. ავტოთვითმცლელები 12-27ტ
 412. ავტოთვითმცლელები 40-180ტ
 413. სანგრევი ჩაქუჩები
 414. ავტომობილები ბორტიანი
 415. ავტოთვითსაცლელი
 416. საწევარი _ ტრაილერები
 417. ელექტრომოწყობილობები ძრავებისა და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის
 418. განათების არმატურა
 419. განათების სისტემები
 420. განათების ბოძები
 421. ელექტრო მოწყობილობები და აპარატურა
 422. წყლის ტუმბოები
 423. საშინაო მოხმარების ხელსაწყოები
 424. მოწყობილობები სანიტარიული მომსახურებებისათვის
 425. ბლოკის საჭრელი დანადგარები
 426. მსუბუქი ავტომობილები
 427. მაღალი გამავლობის ავტომობილები
 428. რაფის ტიპის ავტომობილები
 429. საბავშვო საქანელები
 430. ბაღების, სკვერების მოსაწყობი მასალები
 431. ხელოვნური საფარი
 432. ხელოვნური საფარის მოსაწყობი მასალები
 433. კომპიუტერული მომსახურება
 434. პროგრამული უზრუნველყოფა
 435. საინფორმაციო და სარეკლამო მომსახურება
 436. ნებართვებისა და სპეცფორმების აღება
 437. რუკების ბეჭდვა
 438. საფოსტო მომსახურება
 439. წარმომადგენლობითი ხარჯები
 440. საპროექტო მომსახურება
 441. „ვირტგენ ინტერნაციონალის“ ჯგუფში შემავალი სპეცტექნიკის რემონტი
 442. „კატერპილარის“ჯგუფში შემავალი სპეცტექნიკის რემონტი
 443. ქვის სამსხვრევი საამქროს რემონტი
 444. ბეტონის ქარხნის კვანძების რემონტი
 445. ა/მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურება
 446. ა/მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის რემონტი
 447. მძიმე გაბარიტული და არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირება
 448. ა/მანქანებისა და სპეცტექნიკის ტექდათვალიერება\
 449. დაზგა-დანადგარებისა და ელ. გენერატორების რემონტი
 450. სანოტარო მომსახურება
 451. თარგმნა
 452. იურიდიული მომსახურება
 453. სადაზღვევო მომსახურება
 454. აუდიტური, საკონსულტაციო მომსახურება
 455. პერსონალის გადამზადება, ტრენინგ-სემინარები
 456. ექსპერტიზის მომსახურება
 457. საბროკერო მომსახურება
 458. საშუამავლო მომსახურება
 459. ლაბორატორიული მომსახურება
 460. დაცვა
 461. დასუფთავება
 462. სატრანსპორტო მომსახურება
 463. სპეცტექნიკით მომსახურება
 464. ა/მანქანებისა და სპეცტექნიკის იჯარა
 465. მუშებისა და მომსახურე პერსონალის კვება
 466. ასფალტის ქარხნის კვანძების რემონტი
 467. სამრეცხაო მომსახურება
 468. ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 469. სამხერხაო მომსახურება
 470. სატყეო მომსახურებასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 471. სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 472. გრეიდერების იჯარა
 473. გრეიდერებით მომსახურება
 474. ექსკავატორების იჯარა
 475. ექსკავატორებით მომსახურება
 476. ავტოდამტვირთავების იჯარა
 477. ავტოდამტვირთავებით მომსახურება
 478. ბულდოზერების იჯარა
 479. \ბულდოზერებით მომსახურება
 480. ატკეპნების იჯარა
 481. სატკეპნებით მომსახურება
 482. ვიბროსატკეპნის იჯარა
 483. ვიბროსატკეპნით მომსახურება
 484. რესაიკლერის იჯარა
 485. რესაიკლერით მომსახურება
 486. საბურღი აგრეგატებით მომსახურება
 487. საბურღი აგრეგატების იჯარა
 488. ფრეზის იჯარა
 489. ფრეზით მომსახურება
 490. მაღალი ტევადობის თვითმცლელების იჯარა
 491. მაღალი ტევადობის თვითმცლელებით მომსახურება
 492. ავტოთვითმცლელების იჯარა
 493. ავტოთვითმცლელებით მომსახურებაასფალტის დამგების იჯარა
 494. ასფალტის დამგებით მომსახურება
 495. ემულსიამზიდის იჯარა
 496. ემულსიამზიდით მომსახურება
 497. ემულსიის მოსასხმელი მანქანის იჯარა
 498. ემულსიის მოსასხმელი მანქანით მომსახურება
 499. წყლის მზიდი მანქანების იჯარა
 500. წყლის მზიდი მანქანებით მომსახურება
 501. დასასუფთავებელი მანქანების იჯარა
 502. დასასუფთავებელი მანქანებით მომსახურება
 503. ავტოამწეების იჯარა
 504. ავტოამწეებით მომსახურება
 505. ბეტონმზიდი მანქანების იჯარა
 506. ბეტონმზიდი მანქანებით მომსახურებატრაილერების იჯარა
 507. ტრაილერებით მომსახურება
 508. ქანმნგრევი მექანიზმებით მომსახურება
 509. ქანმნგრევი მექანიზმების იჯარა
 510. ბეტონის დამგების იჯარა
 511. ქვის სამსხვრევი დანადგარის იჯარა
 512. ქვის სამსხვრევი დანადგარით მომსახურება
 513. ბეტონის დამგებით მომსახურება
 514. გრუნტის ტრანსპორტირების მომსახურება
 515. ბალასტის ტრანსპორტირების მომსახურება
 516. სატვირთო მანქანების დაქირავება მძღოლებთან ერთად
 517. ავტომობილების დაქირავება მძღოლებთან ერთად
 518. ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირების მომსახურება
 519. ბიტუმის ტრანსპორტირების მომსახურება
 520. არმატურის ტრანსპორტირების მომსახურება
 521. ხე-ტყის ტრანსპორტირების მომსახურება
 522. სამშენებლო ბლოკის ტრანსპორტირების მომსახურება
 523. შეფუთული ცემენტის ტრანსპორტირების მომსახურება
 524. ნაყარი ცემენტის ტრანსპორტირების მომსახურება
 525. ქვიშის ტრანსპორტირების მომსახურება
 526. ბიტუმის ემულსიის ტრანსპორტირების მომსახურება
 527. სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირების მომსახურება
 528. ბეტონის ტრანსპორტირების მომსახურება
 529. სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების მომსახურება
 530. საგზაო მასალების ტრანსპორტირების მომსახურება
 531. ავეჯის ტრანსპორტირების მომსახურება
 532. სხვადასხვა სახის საქონლის ტრანსპორტირების მომსახურება
 533. ასფალტობეტონის ტრანსპორტირების მომსახურება
 534. 0,40 ფრაქციის ღორღის ტრანსპორტირების მომსახურება
 535. ღორღის ტრანსპორტირების მომსახურება
 536. მიწის ტრანსპორტირების მომსახურება
 537. საწვავის ტრანსპორტირების მომსახურება
 538. წყლის ტრანსპორტირების მომსახურება
 539. გაჯის ტრანსპორტირების მომსახურება
 540. კარ-ფანჯრების მონტაჟისა და რეგულირების მომსახურება
 541. საკეტების მონტაჟისა და რეგულირების მომსახურება
 542. ტუმბოების იჯარა
 543. ტუმბოების შეკეთება და მომსახურება
 544. სარქველების შეკეთება და მომსახურება
 545. ონკანების შეკეთება და მომსახურება
 546. ძრავების, ტრანსფორმატორებისა და გენერატორების მონტაჟი
 547. ელექტროგამანაწილებლისა და საკონტროლო მოწყობილობების მონტაჟი
 548. ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი
 549. სტუმრების დახვედრისა და მიღების ორგანიზების მომსახურება
 550. საკონფერენციო დარბაზის იჯარა, საკონფერენციო მომსახურება
 551. საინჟინრო მომსახურება
 552. ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურება
 553. მონიტორინგი და კონტროლი
 554. კვლევასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები
 555. კვლევისა და დამუშავების დაპროექტება და განხორციელება
 556. საყალიბე მასალის იჯარა
 557. კონსტრუქციული მასალების იჯარა
 558. დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება
 559. კერძო საკუთრების იჯარა.“ 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური