საქართველოს მთავრობის განკარგულება №408

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №408
30 ივლისი, 2007

ერთიანი სამთავრობო ქსელით მომსახურების შესყიდვის ღონისძიებათა შესახებ

1. საქართველოს მთარობის 2006 წლის 3 ნოემბრის N511 განკარგულებით დამტკიცე-ბული საქართველოს ზოგიერთ სამთავრობო და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებათა ,,ერ-თიანი სამთავრობო ქსელის" შექმნასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონის-ძიებათა კოორდინაციის მიზნით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ გამოვლენილ შპს ,,მაგთიკომთან" N1 დანართით გათვალისწინებულმა უწყებებმა საქართველოს მთავრობასა და შპს ,,მაგთიკომს" შორის ერთიანი სამთავრობო ქსელის პროექის განხორციელების თაო­ბაზე ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესაბამისად ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ე" ქვეპუნქტის საფუძველზე უზრუნველყონ ერთიანი სამთავრობო ქსელით მომსაურების არა უმეტეს 5-წლიანი შესყიდვა ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი


საქართველოს მთავრობის
2007 წლის 30 ივლისი
N408 განკარგულების
დანართი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - შემოსავლე­ბის სამსახური
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სახაზინო სამ­სახური
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გენერალური ინსპექცია
სსიპ - საფინანსო სააგენტო


საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სოციალური სუბსიდიების სააგენტო
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - ჯანმრთელო­ბისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადო-ებრივი ჯანმრთელობის ეროვ­ნული ცენტრი


საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სატყეო დეპარტამენტი
აჭარის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
ქვემო ქართლის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რეგიონალური სამმართველო
კახეთის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რეგიონალური სამმართველო
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების აღმოსავ­ლეთ ცენტრალური რეგიონალური სამმართველო
სამცხე-ჯავახეთის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რეგიონალური სამმართველო
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დასავლეთ ცენტრალური რეგიონალური სამმართველო
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რეგიონალური სამმართველო
აფხაზეთის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება - სატყეო მეურნეობის სამმართველო
საქართველოს ტყის ჯიშთა თესლების საკონტროლო სადგური
შავი ზღვის დაცვის კონვენციური ინსპექცია
ქ. ბათუმი 6000, გამსახურდიას ქ. N6
ალგეთის სახელმწიფო ნაკრძალი
დ. მანგლისი
აჯამეთის სახელმწიფო ნაკრძალი
ქ. ბაღდათი, სოფ. ვარციხე
სსიპ - ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები
სსიპ - ქობულეთის სახ. აღკვეთილი
სსიპ - კოლხეთის ეროვნული პარკი
სსიპ - ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი და სახელმწიფო ნაკრძალი
სსიპ - თუშეთის სახელმწიფო ნაკრძალი და ეროვნული პარკი
სსიპ - ბაწარის სახელმწიფო ნაკრძალი, ბაბანეურის სახელმწიფო ნაკრძალი და ილტოს აღკვეთილი
სსიპ - ლაგოდეხის სახელმწიფო ნარკძალი და აღკვეთილი
თბილისის ეროვნული პარკი


საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
სსიპ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო
სსიპ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის დეპარტამენტი
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სასჯელაღ­სრულების დეპარტამენტი
სსიპ - თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორ-მაციო ბიურო
სსიპ - ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორ-მის ცენტრი
სააღსრულებო დეპარტამენტი
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური


საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართვე­ლოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი


საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ქუთაისის, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელა­ვის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ახალგორის, დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ქ. ფოთის, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიცი­პალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ქ. რუსთავის, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტები
საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ქ. ცხინვალის, გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, ჯავის მუნიციპალიტეტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავ­მჯდომარე
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავ­მჯდომარე
საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევრო­პულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი რეფორ­მების კოორდინაციის საკითხებში.