საქართველოს მთავრობის მორიგი ნაბიჯი მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფისთვის - www.moh.gov.ge

ირველი სექტემბრიდან პენსია და სხვა სოციალური გასაცემელი გაიზარდა.