საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №40

გ. ფერაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორად დანიშვნის შესახებ